Podmínky použití

Používáním stránek www.mointellect.com, www.mointellect.lt nebo jiných produktů a služeb platformy souhlasíte vy i subjekt, který zastupujete, s těmito podmínkami, pravidly a zásadami.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI MOINTELLECT

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů vás informují o tom, jak zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete. Zároveň vás ujišťujeme, že vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením, zákonem o právní ochraně osobních údajů Litevské republiky a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 

Máme právo částečně nebo zcela změnit pravidla popsaná v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. O všech provedených změnách vás budeme informovat zveřejněním aktualizované verze těchto Zásad ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách.

Správce údajů – Karolis Ščerbauskas, číslo osvědčení o individuální činnosti: 1081113.

Webové stránky www.mointellect.com a www.mointellect.lt.  

“Nařízením” se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR);

Osobním údajem se rozumí jakákoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (subjektu údajů); identifikovatelnou fyzickou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, osobní identifikační číslo, lokalizační údaje a online identifikátor, nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

“zpracováním” se rozumí jakákoli operace nebo sled operací, které se provádějí s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, ať už automatizovaně, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, třídění, uspořádávání, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, přístup, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, a sladění s těmito údaji nebo jejich kombinace s těmito údaji.
jinými údaji nebo jejich omezení, vymazání nebo zničení.

 

KAPITOLA II

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje se zpracovávají v souladu s následujícími zásadami:

 

 •           osobní údaje musí být zpracovávány pouze takovým způsobem a takovými prostředky, aby byla zajištěna jejich bezpečnost. Osobní údaje musí být chráněny před nezákonným zpracováním a před zpracováním bez souhlasu. To musí být provedeno prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, která zajistí bezpečnost zpracování, včetně ochrany před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením;
 •           osobní údaje se uchovávají pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Ve výjimečných případech, kdy budou osobní údaje zpracovávány pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, mohou být údaje uchovávány po delší dobu;
 •           osobní údaje musí být přesné a v případě nepřesností aktualizované. Musí být přijata přiměřená technická nebo organizační opatření, která zajistí, že nepřesné údaje budou vždy opraveny nebo vymazány;
 •           osobní údaje musí být shromažďovány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení sledovaných účelů;
 •           osobní údaje musí být shromažďovány pouze k legitimním, výslovně uvedeným účelům;
 •           osobní údaje musí být zpracovávány pouze spravedlivým, zákonným a transparentním způsobem ve vztahu k subjektu údajů.

 

KAPITOLA III

ÚČELY, PRÁVNÍ ZÁKLADY A LHŮTY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, právní důvody a lhůty uvedené níže:

Zpracování osobních údajů
Účel

Zpracování osobních údajů
právní základ

Ukládání osobních údajů
termín

Pro účely vyřizování dotazů, žádostí nebo stížností budou zpracovány veškeré osobní údaje obsažené ve vašem dotazu, žádosti nebo stížnosti.

Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

3 roky

Pro účely komunikace a zveřejňování novinek na sociální síti Facebook, jakož i pro účely komunikace prostřednictvím služby Messenger, jsou zpracovávány osobní údaje, které nám poskytnete v soukromé zprávě, jakož i komentáře, zpětná vazba, sdílení, lajky a další informace, které jsou uloženy po příslušné akci na spravované sociální síti.

Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

10 let

Pro účely náboru se zpracovává jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, doklad o vzdělání, životopis, další údaje týkající se kvalifikace, odborných schopností a profesních kvalit, jakož i veškeré další informace týkající se odborných nebo profesních kvalit uchazeče a podklady.

GDPR čl. 6 odst. 1 písm. b,f)

Ne déle než 4 měsíce

Za účelem uzavření, plnění a ukončení občanskoprávních smluv (s výjimkou smluv se zákazníky) jsou zpracovávány vaše jméno, příjmení, titul, datum narození, osobní identifikační číslo, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, banka, číslo bankovního účtu a další poskytnuté údaje.

GDPR čl. 6 odst. 1 písm. b,f)

10 let

Pro účely poskytování služeb jsou zpracovávány jméno, příjmení, datum narození, osobní identifikační číslo, číslo občanského průkazu nebo pasu, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, banka, číslo bankovního účtu, PSČ a další poskytnuté údaje.

GDPR čl. 6 odst. 1 písm. b,f)

10 let

Za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů a obhajoby porušených práv jsou zpracovávány vaše jméno, příjmení, titul, datum narození, identifikační číslo osoby, číslo pasu nebo občanského průkazu, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, banka, číslo bankovního účtu, výše dluhu, informace v exekučním řízení, jakož i další osobní údaje nezbytné pro účinnou ochranu porušených práv a oprávněných zájmů.

Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Zákon Litevské republiky
období stanovené právními předpisy Litevské republiky

Pro účely přímého marketingu se zpracovává vaše jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Ne více než 5 let

 

KAPITOLA IV

POUŽITÍ COOKIES

 

Soubor cookie je malý textový soubor, který se ukládá do vašeho počítače při návštěvě našich webových stránek. Soubory cookie nám umožňují zapamatovat si informace o vašich návycích při prohlížení, činnostech a nastaveních, abyste mohli využívat všechny funkce webových stránek. Soubory cookie nám také umožňují shromažďovat obecné statistické informace o vás a poskytovat vám personalizované reklamy na základě vašich zvyklostí při prohlížení.

 

Abyste lépe porozuměli souborům cookie, které shromažďujeme, a také účelu, kategorii a datu vypršení platnosti každého z těchto souborů cookie, uvádíme níže popis souborů cookie a tabulku souborů cookie, které skutečně používáme.

Soubory cookie se dělí do následujících skupin:

 • Nezbytně nutné soubory cookie jsou soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek.
 • Funkční soubory cookie jsou soubory cookie určené k identifikaci opakovaného uživatele webových stránek. Pomáhají přizpůsobit obsah webových stránek a uložit zvolená nastavení.
 • Statistické soubory cookie jsou soubory cookie, které se používají k sestavení statistické analýzy navigačních vzorců návštěvníků webových stránek. Údaje shromážděné těmito soubory cookie se používají anonymně.
 • Propagační soubory cookie jsou soubory cookie, které se používají k zobrazení nabídek nebo jiných informací, které by vás mohly zajímat.

 

Soubory cookie jsou rozděleny do následujících skupin podle doby jejich umístění:

 

Relace
– jedná se o dočasné soubory cookie, které existují pouze po dobu, kdy jste přihlášeni na webové stránky. Soubory cookie relace umožňují webové stránce zapamatovat si, jaké předvolby jste zvolili při návštěvě předchozí webové stránky.
abyste tyto informace nemuseli znovu zadávat při přechodu na další stránku.

Dlouhodobé
– Jedná se o soubory cookie, které zůstávají ve vašem zařízení i po návštěvě našich webových stránek. Když se na naše webové stránky vrátíte, pomohou vám tyto soubory cookie identifikovat vás jako jedinečného návštěvníka.

 

Shromažďujeme následující soubory cookie:

Ne.

Název souboru cookie

Kategorie

Cíl

Doba skladování

1.

cookielawinfo-checkbox-advertisement

Požadované

Slouží k určení, zda návštěvník přijal marketingovou kategorii v banneru cookie. Tento soubor cookie je nezbytný k tomu, aby webové stránky splňovaly požadavky GDPR.

1 rok

2.

cookielawinfo-checkbox-analytics

Požadované

Slouží k určení, zda návštěvník přijal kategorii statistik v banneru cookie. Tento soubor cookie je nezbytný k tomu, aby webové stránky splňovaly požadavky GDPR.

1 rok

3.

cookielawinfo-checkbox-functional

Požadované

Určuje, zda uživatel přijal políčko souhlasu se soubory cookie.

1 rok

4.

cookielawinfo-checkbox-necessary

Požadované

Určuje, zda uživatel přijal políčko souhlasu se soubory cookie.

1 rok

5.

cookielawinfo-checkbox-performance

Požadované

Uloží stav přijetí souboru cookie uživatelem pro aktuální doménu.

1 rok

6.

elementor

Požadované

Používá se v souvislosti s tématem WordPress pro webové stránky. Soubor cookie umožňuje majiteli webu instalovat nebo upravovat obsah webu v reálném čase.

Permanentní

7.

pll_language

Funkční

Tento soubor cookie se používá k identifikaci preferovaného jazyka návštěvníka a podle toho se nastaví na webových stránkách, pokud je to možné.

1 rok

8.

_ga

Statistické

Registruje jedinečné ID, které se používá k poskytování statistik o tom, jak se
návštěvník používá webové stránky

2 roky

9.

_gat

Statistické

Používá službu Google Analytics ke snížení četnosti dotazů.

1 den

10.

_gid

Statistické

Registruje jedinečné ID, které se používá k poskytování statistik o tom, jak se
návštěvník používá webové stránky

1 den

11.

shromažďovat

Statistické

Slouží k odesílání údajů o zařízení a chování návštěvníka do služby Google Analytics.

Sledování návštěvníků napříč zařízeními a marketingovými kanály

Relace

 

Dále upozorňujeme, že svůj prohlížeč můžete vždy nastavit tak, aby některé nebo všechny soubory cookie odmítal nebo aby vás před jejich přijetím požádal o souhlas. Vezměte prosím na vědomí, že pokud v budoucnu soubory cookie vymažete nebo zakážete, je možné, že nebudete mít přístup k některým částem nebo funkcím našich webových stránek. 

Informace o tom, jak můžete změnit nastavení prohlížeče tak, aby přestal přijímat soubory cookie, naleznete na adrese. www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org.

KAPITOLA V

POSTUPY PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM.

Správce může vaše údaje předat třetím stranám, které mu pomáhají při provozu a správě služby. V každém případě správce poskytne zpracovateli pouze tolik údajů, kolik je nezbytné k provedení konkrétního úkolu nebo poskytnutí konkrétní služby.

Vaše údaje jsou také předávány správcům sociálních sítí, kteří je zpracovávají v souladu se svými vlastními zásadami ochrany osobních údajů.

Vaše údaje mohou být v souladu se zákonem na požádání poskytnuty příslušným orgánům nebo orgánům činným v trestním řízení, včetně auditorů, soudů a soudních exekutorů.

Správce může vaše údaje předat také dalším třetím stranám, pokud je to nezbytné a v oprávněném zájmu, včetně předání mimo Evropskou unii. Při takovém předávání se správce zavazuje dodržovat povinnosti stanovené v článcích 44 až 49 GDPR.

KAPITOLA VI

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Máte právo na:

 •     vědět (být informován) o zpracování svých osobních údajů;
 •     přístup k vašim osobním údajům;
 •     požádat o opravu osobních údajů;
 •     požádat o výmaz osobních údajů (“právo být zapomenut”);
 •     omezit zpracování vašich osobních údajů;
 •     vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů;
 •     přenositelnost osobních údajů;
 •     vznést námitku proti rozhodnutí, které se vás týká výhradně na základě automatizovaného zpracování, včetně profilování.

Žádosti adresované správci údajů musí být podány písemně na kontakty uvedené v části “Kontaktní údaje” těchto zásad ochrany osobních údajů. Správce se zavazuje na tuto žádost odpovědět do 1 měsíce od jejího obdržení. Tato jednoměsíční lhůta může být prodloužena o další 2 měsíce v závislosti na složitosti a počtu žádostí.

Dále upozorňujeme, že GDPR kromě výkonu určitých práv stanoví kritéria, v jakých případech se tato práva neuplatňují, nebo stanoví podmínky, které musí být splněny pro zpracování údajů, aby mohlo být právo uplatněno.

Pokud s naší odpovědí nesouhlasíte, máte právo podat stížnost u příslušného státního orgánu, například u Státního úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u soudu.

 

KAPITOLA VII

KONTAKTNÍ INFORMACE 

Pokud máte jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese. labas@mointellect.lt. Veškeré žádosti zaslané e-mailem prosím podepište elektronickým podpisem, abychom vás mohli řádně identifikovat.

   

Poslední aktualizace: 27. února 2023  

 

Kontaktujte nás:
labas@mointellect.lt
+370 636 87 585

Copyright mOintellect 2022